22 mai 2024
France

Tournées

  1. Strangely Normal Tour (2001)
  2. Warped Tour (2008)
  3. Hello Katy Tour (2009)
  4. California Dreams Tour (2011)
  5. Prismatic World Tour (2014-2015)
  6. Witness : The Tour (2017-2018)
  7. Play (2021-2023)